Algemene voorwaarden

Voor alle bestellingen op de site gelden de algemene voorwaarden.

Definities: 

1. de Wolmuis, gevestigd te Tilburg onder KvK nr. 82854696.

2. Klant: degene met wie De Wolmuis een overeenkomst is aangegaan.

3. Partijen: De Wolmuis en klant samen.

4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privëpersoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leerlingen van diensten en producten door of namens De Wolmuis.

2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvallende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit. 

 

Prijzen

1. Alle prijzen die De Wolmuis hanteert zijn in euro's, zijn exclusief overige kosten zoals administratiekosten, verzend- en of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2. Alle prijzen die De Wolmuis hanteert voor zijn producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan De Wolmuis te allen tijde wijzigen. 

3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die De Wolmuis niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.. De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling. 

 

Betalingen en betalingstermijn

Producten dienen direct afgerekend te worden in de winkel en de webshop voordat ze verzonden worden. 

Herroepingsrecht

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarden van:

- het product niet is gebruikt

- Het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aanpast.

- Het geen product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen (niet uit een rookruimte komt).

- De verzegeling nog intact is, de banderol er nog omheen zit.

2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan: 

- Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen.

3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@dewolmuis.nl, 

4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan De Wolmuis, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen. 

Vergoeding retourkosten

Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument. 

Eigendomsvoorbehoud

1. De Wolmuis blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van De Wolmuis op grond van wat voor met De Wolmuis gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2. Tot die tijd kan De Wolmuis zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3. Indien De Wolmuis een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft De Wolmuis het recht om schadevergoeding te vorderen. 

 

Levering

1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres. 

3. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet tijdig worden voldaan, heeft De Wolmuis het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen bedrag alsnog is voldaan. 

4. Levering wordt gedaan door de dienstverleners waar De Wolmuis mee samen werkt tenzij anders is overeengekomen.  

Levertijd

1. De door De Wolmuis opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding.

2.  De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van De Wolmuis. 

3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij De Wolmuis niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken. 

 

Feitelijke levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden. 

Transport- en verzendkosten 

Transport- en verzendkosten zijn voor rekening van de klant.

 

Verpakking en verzending

1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan De Wolmuis niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Ruilen

Ruilen vindt plaats binnen 14 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur.

Het product is nog niet gebruikt. Verder mogen de producten niet uit een rookomgeving komen. 

Klachten

1. De klant dient een door De Wolmuis geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen. 

2. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat De Wolmuis in staat is hierop te adequaat te reageren. 

3. De klant dient aan te tonen dat de klant betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Wijzigingen algemene voorwaarden

1. De Wolmuis is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijden worden doorgevoerd, 

3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal De Wolmuis zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

 

nog aanpassen::

 

Het is ook mogelijk om de bestelling in te laten pakken in een cadeaupapier. Als je dit wil, geef je dit aan in het opmerkingenveld.

  • Verzending tot €40,-: € 6,75 (pakketpost, tot 10kg)
  • Kleine artikelen worden verzonden via brievenbuspost, de verzendkosten zijn dan € 4,10
  • Verzending boven €40,- is gratis 
  • Betaling d.m.v. een betaallink, die je per mail ontvangt.
  • Verzending binnen 3-5 werkdagen na ontvangst van de betaling. Er is een vertraging in de bezorging van PostNL. Volg jouw pakket op de website van PostNL d.m.v. de code die je ontvangt.
  • ophalen in de winkel ook mogelijk